Fredelig Sameksistenspris til Global Dignity Norge og H.K.H. Kronprins Haakon

For en fredelig sameksistens mot ekstremisme og radikalisme med «Global Dignity» Mangfoldhusets hovedvisjon er et samfunn som praktiserer fredelig sameksistens. Dette er bakgrunnen for Mangfoldhusets arbeid innen dialog og engasjement i ulike aktiviteter.

Ett konkret virkemiddel i denne sammenheng er Pris for Fredelig Sameksistens. Denne går årlig til en organisasjon eller enkeltindivid som har utpekt seg som bidragsytere på dette feltet. I mange år har prisen vært delt ut sammen med Språk- og kulturfestivalen. Blant annet Gunnar Stålsett, Olav Thon, Svein Tindberg og Kari H. Partapuoli er tidligere mottakere. Valgkomiteen har kommet fram til at prisen for 2015 tildeles Global Dignity Norge og H.K.H. Kronprins Haakon. Valgkomiteen består av medlemmene ved Mangfoldhusets nasjonale styre.

Fredelig sameksistens er avhengig av en sosial arena som kan gi rom for et felles grunnlag. Mangfoldhuset tror den sosiale tilhørigheten kan skapes ut fra våre fellesverdier; fellesverdier som går over grenser og som er universelle. «Dignity», altså «verdighet», som Global Dignity Day setter på dagsorden, er en verdifull faktor og et avgjørende element i fredelig sameksistens. Det er samtidig forebyggende mot all type ekstremisme og radikalisme. Verdighet er en menneskerett og noe som i utgangspunktet ikke kan fratas deg som person. Vi er alle verdige, på lik linje, slik det er beskrevet i etikken. Alle vil føle seg sårbar og mindreverdig når hans/hennes verdighet blir truet. Det fører til at man tviler på seg selv om man er et godt eller dårlig menneske. Denne effekten kan føre til ytterligere vold og misbruk. Selv om moralske verdier er nokså universelle og felles for flere kulturer, vil ulike syn, maktønsker, radikalisme og ekstremisme kunne lage uorden i samfunnet. Selv om enhver sivilisert person fordømmer vold og vil strebe for å være god, respektfull og åpensinnet, er ikke dette nok alene. Vi trenger å fokusere mer på positive tiltak som Global Dignity Day, tiltak som styrker og løfter fram enkeltmennesket. Man jobber samtidig for at andre skal ha de samme grunnleggende rettighetene, og strever for at de innehar de riktige redskapene og like mulighetene. Dette er alles ansvar, da ingen er født med de godene de etterhvert besitter eller kan garantere sin framtid. Å fremme respekt for hverandre er en plikt. Ved å erkjenne den andres verdighet kan vi unngå konflikter før de oppstår, ved å etablere et grunnlag og et miljø der toleranse, generøsitet og respekt er ekte verdier som fremmer alles velvære og utvikling. Å bidra til en vedvarende fred og sikkerhet for oss selv og alle rundt oss er mulig kun ved å gjenreise menneskeverdet og en fredelig sameksistens. Dette kan gjennomføres ved å bygge broer og nå ut til alle tros- og livssyn, samtidig som man styrker båndet for menneskeverdet. Fellesverdier er et solid utgangspunkt for å samle mennesker. Å dyrke disse fellesverdiene, samt føle oss beriket av ulikhetene er punktet der styrken virkelig ligger. Ved å fostre gode intensjoner, støtte utdanning, interreligiøs og interkulturell dialog, samtidig som man oppmuntrer til et åpent sinn, demokrati, ytringsfrihet og motvirker vold og ekstremisme, bidrar man til å styrke den globale verdigheten. Noe denne prisen vil fremheve er sammenhengen mellom menneskets verdighet og fredfull sameksistens, i tillegg til grunnleggende menneskerettigheter og universelle verdier.

0 comments

By